شانس آوردم !!!

به دختر بچه ی پنج ساله تو پارک گفتم : وای عمویی چقدر نازی تو، موش بخورتت . .

گفت : خفه شو کثافت چشم چرون بیکار و بی عار جامعه ، مایه ی ننگ همه ی ایرانیایی تو مرتیکه

یعنی فقط شانس آوردم مسلح نبود تعجبنگران

/ 1 نظر / 21 بازدید